Tel: (66 34) 854-955      Email: callcenter@bigonegroup.com
Careers

Job Description :

 • รับผิดชอบด้านการออกแบบ Packaging / Ads. / สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ / etc.
 • สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบซองขนม (ระบบกราเวียร์) / กล่องขนม (ออฟเซท) / งานลิขสิทธิ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Requirement :

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครของคุณมาที่:

person@bigonegroup.com

หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทร. 034854955 ติดต่อ คุณสุภพร เพชรประพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)

Job Description :

 • ติดตาม ดูแลและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO Social Network,เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง ออกแบบ Feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
 • ทำ Content บทความการตลาดออนไลน์
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาดในอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงและรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้สะดวกรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirement :

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี (มี portfolio หรือไฟล์ผลงาน แนบมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา)
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนะคติบวก มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

ส่งใบสมัครของคุณมาที่:

person@bigonegroup.com

หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทร. 034854955 ติดต่อ คุณสุภพร เพชรประพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)

Job Description :

 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามสเปคที่กำหนด
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • รู้ระบบมาตราฐานการตรวจสอบ GMP / HACCP
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Requirement :

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาปริญญาโท-ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร / วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP / HACCP
 • มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตืนรื้อร้นและเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครของคุณมาที่:

person@bigonegroup.com

หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทร. 034854955 ติดต่อ คุณสุภพร เพชรประพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)

Job Description :
บริหารจัดการงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด

Requirement :

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์
  หรือสาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ขึ้นไป หรืองานบริหารงานบุคคลสายโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว MOU กฎหมายกองทุนเงินทดแทนและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดี
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้และทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งทุ่มเทในงาน มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด
 • สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครของคุณมาที่:

person@bigonegroup.com

หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทร. 034854955 ติดต่อ คุณสุภพร เพชรประพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)

Job Description :

 • บริหารลูกหนี้
 • ติดตามเก็บหนี้
 • ดูแลสต็อกหน่วยรถ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Requirement :

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครของคุณมาที่:

person@bigonegroup.com

หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทร. 034854955 ติดต่อ คุณสุภพร เพชรประพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)

Job Description :

 • เช็ควัตถุดิบ รับของเข้า-ออก
 • รับผิดชอบและเช็คสต๊อกสินค้า
 • คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Requirement :

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้น เรียนรู้งานเร็ว มีความอดทน
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครของคุณมาที่:

person@bigonegroup.com

หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท โทร. 034854955 ติดต่อ คุณสุภพร เพชรประพันธ์ (ฝ่ายบุคคล)

Join Our Team
Careers
Close
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping